Drukāt

AS “Augstsprieguma tīkls” piedāvā samazināt elektroenerģijas pārvades tarifus no 0,4% līdz 4%

03.04.2017.

AS “Augstsprieguma tīkls” ir iesniedzis apstiprināšanai tarifu projekta pārrēķinu, kā rezultātā uz pārvades sistēmas lietotājiem attiecināmie maksājumi samazināsies par 0,4% līdz 4%, atkarībā no pieslēguma vietas pārvades sistēmai un izmantotās jaudas. Samazinājums ir iespējams, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) sniegto atļauju uzņēmumam daļu izdevumu segt no elektroenerģijas plūsmu sastrēgumu vadības ieņēmumiem*.

Priekšlikumu atļaut izmantot sastrēgumu vadības ieņēmumus izdevumu segšanai AS “Augstsprieguma tīkls” iesniedza Regulatoram 2016. gada nogalē, patlaban ir saņemts akcepts šādam finansiālam risinājumam un paredzams, ka Regulators iesniegto tarifa projektu skatīs šonedēļ.

Jau arī 2015. un 2016. gadā, saskaņā ar Regulatora lēmumu, daļa AS “Augstsprieguma tīkls” saimnieciskās darbības izdevumu tika segti no sastrēgumu vadības ieņēmumiem, bet par 2017.gadu šāds Regulatora lēmums nav pieņemts. Tādēļ iepriekš iesniegtais projekts paredzēja tarifa pieaugumu, taču tagad, ņemot vērā doto atļauju zaudējumu segšanai izmantot uzkrājumus, ir iespējams samazināt elektroenerģijas pārvades tarifu.

Kā zināms, lielākajai daļai elektrības patērētāju maksu par elektroenerģiju veido trīs komponentes – maksa par elektroenerģiju, maksa par sadales un pārvades pakalpojumiem un maksa par obligātā iepirkuma komponentēm. Tiešā veidā pārvades tarifa samazinājums tā apstiprināšanas gadījumā skars tikai tos elektrības patērētājus, kas ir pieslēgti pārvades tīklam, savukārt absolūto vairākumu patērētāju, tai skaitā mājsaimniecības, izmaiņas varētu skart pēc tam, kad sadales tīklu uzņēmumi būs pārskatījuši savus tarifus.

AS “Augstsprieguma tīkls” saskata iespēju elektroenerģijas pārvades tarifu mazināšanai arī nākotnē, ja uzņēmuma izmantotie pārvades sistēmas aktīvi, kas patlaban pieder Latvenergo koncernam un ko uzņēmums šobrīd nomā, tiktu nodoti AS “Augstsprieguma tīkls” īpašumā.

*Sastrēgumu vadības ieņēmumu izmantošana ir noteikta Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas Regulas Nr. 714/2009 „Par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu” 16.pantā, kas nosaka, ka visus ieņēmumus, kas rodas starpsavienojumu jaudu piešķiršanas rezultātā, izmanto vienam vai vairākiem no turpmāk minētajiem nolūkiem: 1) piešķirtās jaudas faktiskās pieejamības nodrošināšanai; 2) starpsavienojumu jaudas saglabāšanai vai uzlabošanai, izmantojot ieguldījumus tīklā, jo īpaši jaunos starpsavienojumos; 3) ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot iepriekš minētajiem nolūkiem, tos var – ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu regulatīvo iestāžu apstiprinājumu – līdz maksimālajai vērtībai, par ko lemj minētās regulatīvās iestādes, izmantot kā ieņēmumus, ko valsts regulatīvās iestādes ņem vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus.