Drukāt

Tehniskās ekspertīzes dienests (TED)

AS „Augtsprieguma tīkls” Tehniskās ekspertīzes dienests (TED) sniedz pakalpojumus elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostikas un ekspertīzes jomā un vides parametru testēšanas jomā kā neatkarīga trešās puses institūcija.

TED ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK atbilstoši LVS EN ISO 17020 kā C tipa inspicēšanas institūcija (LATAK-I-248) un LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām kā testēšanas laboratorija (LATAK-T-166), kas apliecina TED atbilstību starptautiskiem standartiem un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Aktuāla akreditācijas sfēra pieejama TED pēc pieprasījuma vai LATAK mājas lapā.

TED strādā augsti kvalificēts personāls (eksperti; vecākie augstsprieguma elektroinženieri; augstsprieguma elektroinženieri; vecākie elektroinženieri; elektroinženieri; elektrotehniķi; elektromontieri; mērinstrumentu /elektrotehnikas inženieri; kontroles aparātu un mērinstrumentu mehāniķi; ķīmijas inženieri; ķīmijas tehniķis; laboranti), kas nepārtraukti pilnveido savas prasmes un zināšanas gan Latvijā, gan ārzemēs. TED eksperti savas kompetences ietvaros ir kompetenti sniegt neatkarīgu un objektīvu ekspertīzes slēdzienu par izvērtētā objekta tehnisko stāvokli un ekspluatācijas nosacījumiem.

TED inspicēšanas un testēšanas darbā pielieto Latvijas nacionālos, starptautiskos standartus, Latvijas energostandartus (LEK), TED izstrādātās procedūras, reglamentētā jomā ievēro LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības un izmanto pasaulē atzītu ražotāju mērīšanas līdzekļus un iekārtas.