Drukāt

Tehniskās ekspertīzes dienesta pakalpojumi

Tehniskās ekspertīzes dienesta (TED) darbības pamatvirzienitestēšana, mērīšana, diagnostika, inspicēšana, ekspertīze un pētniecība sekojošās darbības jomās:

Elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskās stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze (pieteikums, pieteikums_Tr)

 • sprieguma kvalitāte, zemslēguma strāva, inducētais sprieguma un pieskares spriegums;
 • rotācijas kustībā esošu mehānismu, būvkonstrukciju vibrācijas;
 • elektriskais un magnētiskais lauks;
 • pārnesamie rokas elektroinstrumenti;
 • elektroiekārtu, siltumietaišu, ēku, rūpniecisko objektu termogrāfiskā diagnostika;
 • zemējuma ietaises, elektroinstalācijas izolācijas pretestība, zemējumietaises zemējumvadu nepārtrauktība un zemējumietaises  pretestība;
 • jaudas transformatori, augstspriegumu mērmaiņi un primārās iekārtas;
 • vienfāzes īsslēguma strāva (cilpa „fāze-nulle”) un citas elektroietaises un elektroiekārtas.

Vides parametru testēšana (pieteikums)

 • troksnis telpās, ārpus telpām un darba vidē;
 • apgaismojums, mikroklimats;
 • vides vibrācijas.

Darbiem elektroietaisēs jānodrošina drošības prasības atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

Izolācijas eļļas fizikālā un fizikāli ķīmiskā un gāzu hromatogrāfiskā testēšana (pieteikums)

 • caursišanas spriegums, uzliesmošanas temperatūra, ūdens saturs un mitruma novērtējums, skābes skaitlis, skābju un bāzu saturs, tīrības klase/mehāniskie piemaisījumi, dielektriskie zudumi;
 • eļļās izšķīdušās gāzes un citi rādītāji.

Eļļas paraugi jāiesniedz TED Ķīmijas laboratorijā Krustpils iela 15 korp.5, Rīgā, pieņemšanas laikā no 8:30 līdz 16:00, piektdienā līdz 15:00, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00 (tālrunis informācijai 67725638 vai 67725438)

Klientiem, piesakoties minētajiem pakalpojumiem, jāaizpilda nepieciešamā pakalpojuma pieteikuma veidlapa un jānosūta uz e-pasta adresi ast@ast.lv

Elektrodrošības līdzekļu testēšana un ekspertīze

 • dielektriskie aizsarglīdzekļi (piem., dielektriskie cimdidielektriskie apavi);
 • instrumenti darbam zem sprieguma (piem., sprieguma uzrādītājipārnesamie zemējumiizolējošās knaibleskabeļu bojājumu uzrādītājirokas instrumenti) un citi elektrodrošības līdzekļi.

Pārbaudei paredzētie elektrodrošības līdzekļi, atbilstošā komplektācijā, ar salasāmu marķējumu un tīri, jāiesniedz TED Dārzciema ielā 86, Rīgā, 1.stāvā, 105.kabinetā pieņemšanas laikā no 8:30 līdz 16:00, piektdienā līdz 15:00, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00 (tālrunis informācijai 67728673).