Drukāt

Projektu izskatīšana, saskaņošana un atzinumu izsniegšana

Iedzīvotājiem

Par būvniecības ieceri vai citu saimniecisko darbību aicinām vispirms vērsties pašvaldību būvvaldēs un interesēties projektēšanas firmās, kuras pārzina tehniskās normas un prasības. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst tam, ja plānotā darbība – būvniecība, zemes rakšanas darbi, koku ciršana paredzēta augstsprieguma elektrolīniju aizsargjoslās. Saimnieciskā darbība elektrolīniju aizsargjoslās ir ierobežota. Cilvēku aizsardzībai un elektrolīniju drošībai pieņemti normatīvie akti ar kuriem var iepazīties pašvaldībās, projektēšanas firmās vai mājas lapā sadaļā "Aprobežojumi darbībām pārvades tīkla aizsargjoslās".

Ja tomēr esat izlēmuši ieceri realizēt elektrolīniju tuvumā, kā arī, ja nepieciešama to šķērsošana ar plānotajām inženierkomunikācijām, projekta sagatavošanai jāsaņem tehniskie noteikumi dotās būves realizācijai. Palīdzēsim Jums neskaidru jautājumu gadījumā.

Aicinām uz konsultācijām otrdienās no 9:00 līdz 11:00 un ceturtdienās no 14:00 līdz 16:00 klātienē vai sazinoties pa tālruni.

Mērniekiem

Topogrāfisko plānu sagatavošanas laikā, uzmērot elektrolīniju vadus šķērsojumos ar ielām, ceļiem, dzelzceļiem, citām inženierkomunikācijām, ēkām, reģistrēt gaisa temperatūru. Plānos attēlot elektrolīniju pamatus, atsaites un pazemes kabeļu posmu savienojumu akas.

Informācijas precizēšanai par 110kV un 330kV elektrolīnijām aicinām zvanīt AS "Augstsprieguma tīkls" darbiniekiem.

Izpildmērījumu plānu sagatavošanu uzsākt būvdarbu veikšanas laikā.

Izpildmērījumu plāniem jābūt reģistrētiem pašvaldības informācijas datubāzē.

Topogrāfiskos plānus un Zemes ierīcības projektus pieņemam izskatīšanai elektronisku datņu formā .dgn un .dwg formātā. Adrese: ast@ast.lv. Sūtījumu parakstīt ar e parakstu.

Projektētājiem

UZMANĪBU! Projekti, kuriem nav izņemti AS "Augstsprieguma tīkls" izsniegtie tehniskie noteikumi, netiks izskatīti!

Izskatīšanai un saskaņošanai paredzētajiem būvprojektu eksemplāriem pievienot AS “Augstsprieguma tīkls” eksemplāru ar šādām dokumentu kopijām: titullapa, Plāns ar citiem skaņojumiem, īpašuma apliecinoši dokumenti, projektēšanas sertifikāta kopija, iestāžu, uzņēmumu, privātpersonu inženierkomunikāciju turētāju izdotie tehniskie noteikumi, paskaidrojuma rakstam, būvvaldes izsniegtās būvatļaujas, projektēšanas uzdevums, būvju, inženierkomunikāciju tuvinājuma un šķērsojuma vietu rasējumus, garenprofilus, šķērsprofilus ar attēlotu situāciju elektrolīniju tuvumā. Informāciju par iesniegto projekta statusu skatīt Projektu izskatīšanas un saskanošanas reģistrā.

Par tehniskajiem noteikumiem

Ēku un būvju būvprojektu sagatavošanai projektētājiem vai būvprojekta pasūtītājam nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus, ja projekta teritorija atrodas elektrolīnijas aizsargjoslā, paredzēti ielu/ceļu, inženierkomunikāciju šķērsojumi un tuvošanās elektrolīnijai, kā arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama aizsargjoslu pārklāšanās.

Tehnisko noteikumu pieprasīšanai iesniegumu brīvā formā iespējams nosūtīt pa pastu AS ”Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86,  LV 1073 vai elektroniski uz adresi ast@ast.lv. Iesniegumā attēlot plānotās 110kV un 330kV elektrolīniju šķērsojumu un tuvināšanās vietas.

Tehnisko noteikumu iesniegumam nepieciešams pievienot:

  • Informāciju par būvniecības ieceri;
  • Vizuālo informāciju par paredzamo būvi;
  • Īpašumu apliecinošus dokumentus;
  • Pilnvaru projektēšanas darbiem (ja tāda ir);
  • Citu inženierkomunikāciju turētāju izsniegtie tehniskie noteikumi (ja tādi ir).

Informācijas nepietiekamības gadījumā tehniskie noteikumi netiks izsniegti.

Būvdarbu veicējiem

Pirms būvdarbu uzsākšanas aicinām iepazīties ar projektā norādītajiem nosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā sagatavot darbu izpildes projektu, uzaicināt AS "Augstsprieguma tīkls" pārstāvi.

Darbu izpildes projektus pieņemam izskatīšanai katru darbadienu no 8:30 līdz 16:30.

Izpildmērījumu plānus par veiktajiem būvdarbiem pieņemam papīra izdrukas vai elektroniskas datnes veidā.

Atzinumu saņemšanai par veiktajiem būvdarbiem iesniegt pašvaldības informācijas datubāzēs reģistrētus izpildmērījumu plānus ar attēlotām elektrolīnijām šķērsojumos un tuvošanās vietās. Elektrolīniju vadu augstuma uzmērīšanas laikā jābūt reģistrētai gaisa temperatūrai.

Dokumentu pieņemšanas laiki

 

Diena Dokumentu pieņemšanas  laiki
 Pirmdiena 9:00-12:00; 13:00-16:00 
Otrdiena 9:00-12:00; 13:00-16:00
Trešdiena 9:00-12:00; 13:00-16:00
Ceturtdiena 9:00-12:00; 13:00-16:00
Piektdiena 9:00-12:00; 13:00-15:00

 

Projektus pieņemam izskatīšanai Dārzciema ielā 86, Rīgā, 1.stāvā, 105.kabinetā.

Iesniedzot dokumentus izskatīšanai, jāaizpilda veidlapa ar iesniedzamo dokumentu sarakstu.Dokumentu izskatīšana un saskaņošana konsultāciju un pieņemšanas laikā nenotiek.

Iesniegto dokumentu izskatīšana notiek maksimāli īsā termiņā un aktuālā informācija tiek attēlota projektu izskatīšanas reģistrā.

Projektu izskatīšanas un saskaņošanas reģistrs