Drukāt

Tehniskie ierobežojumi pārvades tīklā

Saskaņā ar Eiropas Komisijas direktīvu Nr.714/2009 pārvades sistēmas operatoram (PSO) ir nepieciešams publicēt šķērsgriezumu caurlaides spēju aprēķina shēmu ar elektriskajiem parametriem, kurus izmantojot var veikt aprēķinus par fizikālajiem procesiem energosistēmā.

Starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spēju lielumi tiek aprēķināti sekojoši:

  • Maksimāla šķērsgriezuma caurlaides spēja („Total Transfer Capacity” TTC) starp dažādu valstu pārvades tīkliem tiek aprēķināta 330kV pārvades tīklam, ievērojot kritērijus kas nepieciešami elektroapgādes drošuma nodrošināšanai;
  • Pārvades drošuma rezerves lielums („Transmission Reliability Margin” TRM) ir jaudas plūsmas  novirzes statistikas analīze par iepriekšejo laika periodu dotajam šķērgriezumam;
  • Neto pārvades jauda („Net Transfer Capacity” NTC) tiek aprēķināta atskaitot no maksimālās šķērsgriezuma caurlaides spējas pārvades drošuma rezerves lielumu.

Starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spēju aprēķināšana notiek ievērojot 330kV pārvades tīkla elektriskos un tehniskos parametrus, t.sk. elektropārvades līniju garumu, nominālās strāvas lielumus, elektropārvades līniju pretestības, utt. Pārvades tīkla režīmi un starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spējas tiek aprēķināti izmantojot PSS/E programmatūru, ievērojot EK regulā Nr.714/2009 noteiktos caurspīdīguma un konfidencialitātes principus.

Latvijas PSO AS “Augstsprieguma Tikls” aprēķina 330kV pārvades tīkla maksimālo un elektroenerģijas tirgum starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spējas, ievērojot pārvades tīkla īpatnības un tehniskos ierobežojumus. Aprēķina shēma izveidotā uz reāla tīkla bāzes un ievēro tīkla īpatnības un parametrus, ar 330kV pārvades līniju datiem, kas atrodas Latvijas teritorijā.