Drukāt

Elektroenerģijas balansēšanas pakalpojums Nord Pool Spot AS elektroenerģijas biržas dalībniekiem

Ievērojot Latvijas Republikas (LR) Elektroenerģijas tirgus likuma 36.panta prasības, katrs elektroenerģijas tirgus dalībnieks ir atbildīgs par to, lai pārdotās elektroenerģijas daudzums katrā tirdzniecības intervālā atbilstu sistēmā nodotās elektroenerģijas daudzumam un nopirktās elektroenerģijas daudzums atbilstu no sistēmas saņemtās elektroenerģijas daudzumam. Tāpēc visiem LR elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, tajā skaitā tiem, kas vēlas tirgot elektroenerģiju Nord Pool Spot AS (NPS) elektroenerģijas biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā, ir jānoslēdz atbilstošs līgums par balansēšanas pakalpojuma saņemšanu.

AS „Augstsprieguma tīkls” (AST) Latvijas pārvades sistēmas operators (PSO) ir atbildīgs par Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas balansēšanu, pastāv 2 iespējas, kādā veidā elektroenerģijas tirgus dalībnieks var saņemt elektroenerģijas balansēšanas pakalpojumu:

1) saņemt balansēšanas pakalpojumu tieši no AST Latvijas PSO, noslēdzot Sistēmas lietošanas un balansēšanas līgumu (piemērojams tirgotājiem, bet attiecībā uz balansēšanas pakalpojuma saņemšanuarī ražotājiem un lietotājiem) un/vai Sistēmas pakalpojumu līgumu (piemērojams ražotājiem un lietotājiem) ar AST; vai arī

2) saņemt balansēšanas pakalpojumu no cita elektroenerģijas tirgus dalībnieka, kas ir noslēdzis atbilstošu balansēšanas līgumu ar AST Latvijas PSO. Šādā gadījumā attiecīgajam tirgus dalībniekam, kas vēlas saņemt balansēšanas pakalpojumu no cita tirgus dalībnieka, ir jānoslēdz 2 atsevišķi līgumi: a) Sistēmas lietošanas un balansēšanas līgums (tirgotājiem piemērojams tikai sadaļā par tirdzniecības darījumu apstrādi un informācijas apmaiņu) vai Sistēmas pakalpojumu līgums (piemērojams pārvades sistēmai tieši pieslēgtiem ražotājiem un lietotājiem) ar AST Latvijas PSO un b) līgums par balansēšanas pakalpojuma saņemšanu ar balansēšanas pakalpojuma sniedzējutirgus dalībnieku, kas ir noslēdzis atbilstošu balansēšanas līgumu ar AST Latvijas PSO.

Ja elektroenerģijas tirgus dalībnieks, tajā skaitā arī tāds, kas paredzējis veikt elektroenerģijas tirdzniecību NPS elektroenerģijas biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā, saņem balansēšanas pakalpojumus no cita tirgus dalībnieka, Sistēmas lietošanas līgumā (tirgotājiem) vai Sistēmas pakalpojumu līgumā (ražotājiem un lietotājiem) tiek noteikta kārtība, kādā veidā Latvijas PSO saņem Latvijas elektroenerģijas sistēmas balansēšanai nepieciešamo informāciju.

Ievērojot likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un MK noteikumu „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” prasības, elektroenerģijas tirgus dalībniekiemražotājiem un tirgotājiem ir jāreģistrējas attiecīgi LR ražotāju vai tirgotāju reģistrā. Elektroenerģijas tirgotāju un ražotāju reģistrus pārvalda LR Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (www.sprk.gov.lv). Reģistrēšanās attiecīgajā reģistrā ir priekšnoteikums noteikto līgumu noslēgšanai ar Latvijas PSO. Lai Latvijas PSO noslēgtu līgumu ar lietotāju, elektroietaisēm jābūt pieslēgtām pārvades sistēmai un tam ir jādarbojas elektroenerģijas tirgū saskaņā ar brīvprātīgas līdzdalības principu.

Līgums ar konkrētu elektroenerģijas tirgus dalībnieku tiek slēgts pēc AST mājas lapā ievietotā tipveida parauga, PSO, izpildot tiesību aktos noteiktos pienākumus, ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visiem elektroenerģijas tirgus un sistēmas dalībniekiem.

Tipveida „Sistēmas lietošanas un balansēšanas līgums” (attiecībā uz tirdzniecības darījumu apstrādes un informācijas apmaiņas pakalpojumu piemērojams vienīgi tirgotājiem, savukārt attiecībā uz balansēšanas pakalpojumupiemērojams gan tirgotājiem, gan ražotājiem, gan arī lietotājiem).

Elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, kuri plāno veikt elektroenerģijas tirdzniecības darījumus Latvijas-Krievijas Importa (LRI) un Eksporta (LRE) tirdzniecības apgabalos nepieciešams noslēgt ar AST „Papildus vienošanos pie Sistēmas lietošanas un balansēšanas līguma”.

Sistēmas balansēšanas pakalpojums elektroenerģijas tirgus dalībniekiem ir pakalpojums, ar kuru, no vienas puses, PSO nodrošina katra tirgus dalībnieka elektroenerģijas bilanci reālā laikā un, no otras puses, katrs tirgus dalībnieks uzņemas finansiālu atbildību pret PSO par novirzēm no savas bilances katrā tirdzniecības intervālā.

Tirgotājs iesniedz PSO elektroenerģijas tirdzniecības darījumu plānus ar elektroniskā pasta starpniecību par katru tirdzniecības intervālu diennaktij, mēnesim, gadam, saskaņā ar Tipveida datu apmaiņas formu.

Jauniem elektroenerģijas tirgotājiem, slēdzot Sistēmas lietošanas un balansēšanas līgumu tiek piešķirts Enerģijas Identifikācijas Kods (EIK), kas paredzēts datu apmaiņai iekšējā elektroenerģijas tirgū. Vairāk par EIK var atrast šeit.

Elektroenerģijas tirgus dalībnieku saraksts, kuri ir tiesīgi sniegt balansēšanas pakalpojumus citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.