Drukāt

Caurlaides spējas piešķiršanas principi

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija regulas (EK) Nr. 714/2009 1.pielikuma 5.2. punktu pārvades sistēmas operatoram (PSO) ir jāpublicē shēmu starpsavienojumu šķērsgriezumu caurlaides spēju aprēķiniem dažādos laikposmos, kas pamatoti uz tīkla elektriskajām un fizikālajām īpašībām.

Starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spēju lielumi tiek aprēķināti sekojoši:

  • Maksimāla šķērsgriezuma caurlaides spēja (Total Transfer Capacity (TTC)) starp dažādu valstu pārvades tīkliem tiek aprēķināta 330kV pārvades tīklam, ievērojot kritērijus kas nepieciešami elektroapgādes drošuma nodrošināšanai;
  • Pārvades drošuma rezerves lielums (Transmission Reliability Margin (TRM)) ir jaudas plūsmas novirzes statistikas analīze par iepriekšējo laika periodu dotajam šķērsgriezumam. Tiek analizēta jaudas plūsmas novirze, kas ir starpība starp plānoto un faktisko jaudas plūsmu starpvalstu šķērsgriezumam;
  •  Šķērsgriezuma neto pārvades jauda (Net Transfer Capacity (NTC)) tiek aprēķināta atskaitot no maksimālās šķērsgriezuma caurlaides spējas pārvades drošuma rezerves lielumu;
  • Jau piešķirtā šķērsgriezuma caurlaides spēja (Already Allocated Capacity (AAC)) ir kopējā jaudas vērtība, kura faktiski piešķirta tirdzniecībai pēc elektroenerģijas tirgus sesijas rezultātiem;
  • Pieejamā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum (Available Transmission Capacity” (ATC)) ir caurlaides spējas elektroenerģijas tirgum (NTC) daļa, kas atlikusi un ir pieejama katrā tirdzniecības intervālā pēc katras elektroenerģijas tirdzniecības sesijas.

Maksimālo starpvalstu šķērsgriezuma caurlaides spēju aprēķina pēc Baltijas valstu un BRELL elektriskā loka valstu apstiprinātas metodikas „Metodiskie norādījumi par stabilitāti Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas,Latvijas, Lietuvas energosistēmu elektriskajā lokā”. Baltijas valstu starpvalstu šķērsgriezumu tirdzniecības caurlaides spējas aprēķināšana tiek veikta saskaņā ar Baltijas valstu pārvades sistēmas operatoru apstiprinātiem noteikumiem.

Ar 2016.gada 1. janvāri elektroenerģijas pārvades jaudas Baltijā un attiecībā pret trešajām valstīm tiek aprēķinātas un piešķirtas saskaņā ar Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru AS “Augstsprieguma tīkls, AS “Elering” un AB “Litgrid” kopīgi izstrādāto un visu trīs valstu sabiedrisko pakalpojumu fregulatoru akceptēto dokumentu “Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodika Baltijas valstīs un ar trešajām valstīm” (dokuments angļu valodā) (Terms, Conditions and Methodologies on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation within the Baltic States and with the 3rd Countries). Tādējādi gada, mēneša un nedēļas caurlaides spējas 2016.gadam tiek aprēķinātas saskaņā ar iepriekšminēto metodiku.

BRELL dokumenti (krievu valodā), kas tiek pieminēti Metodikā un kuriem nav publiskošanas aizliegums:

Latvijas starpvalstu šķērsgriezumu tirdzniecības caurlaides spējas līdz 31.12.2015 tika aprēķinātas saskaņā ar šādiem dokumentiem: