Atbildīga uzņēmējdarbība

AST kā atbildīgs uzņēmējs ir izstrādājis savas darbības Ētikas kodeksu, Trauksmes celšanas kārtību un Privātuma politiku.

+Ētikas kodekss

AST Ētikas kodekss nosaka normas un principus, kas regulē darbinieku uzvedību un nosaka sevis un citu vērtējuma standartus. Kodekss ir darba organizācijas būtiska sastāvdaļa, tas definē obligāto prasību minimumu darbībai un uzvedībai darba vietā un ārpus tās, kas nepieciešams savstarpējo attiecību veidošanai un uzturēšanai, ietekmē darba rezultātus, kā arī sabiedrības attieksmi pret AST.

Lasīt tālāk...

+Cel trauksmi

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Lasīt tālāk...

+Privātuma politika

Privātuma paziņojums izskaidro, kā AST apstrādā Personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar Personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. AST privātuma paziņojums attiecas uz visa veida Personas datu apstrādi, ko veic AST. 

Lasīt tālāk...